Tema: Bærekraftig matproduksjon

Kontaktperson Manuel Hempel – mahe@norceresearch.no, +47 56 10 75 24

Landbrukets aktiviteter og resultater blir i stor grad påvirket av vær og klima. Nesten ingen annen næring er så utsatt for ekstreme værhendelser. Dette påvirker ikke bare landbrukssektoren, men samfunnet i sin helhet. I store deler av landet var vekstsesongen 2023 et eksempel på dette. Tørke om våren og en svært fuktig sommer skapte store utfordringer. Et særlig stort fokus i landbruksnoden har vært å utvikle pålitelige og brukervennlige langtidsværvarsel til nytte for bøndene.

I arbeidsgrupper, observasjoner og intervju har næringen testet og kommet med tilbakemelding på historiske værdata for å identifisere klimarelaterte faktorer som påvirker aktivitet og resultat, både på gårdsnivå og lenger ute i markedskjeden. Denne informasjonen blir blant annet brukt til å videreutvikle langtidsværvarslene. I sesongen ble det ukentlig distribuert langtidsvarsel fra Climate Futures til Norges Landbruksrådgiving (NLR), Statsforvalteren og direkte til bønder. Resultatene fra Climate Futures blir brukt aktivt i rådgivingen, og målet er å øke beredskap og skape verktøy for en bedre håndtering av klimarisiko.

I et annet prosjekt har vi jobbet i tett samarbeid med Gartnerhallen, Norsk Regnesentral og regionale pakkeanlegg. Vi bygget en væravhengig fruktproduksjonsmodell som oppdateres gjennom året ettersom ny værdata blir tilgjengelig. Modellen ble brukt til å forbedre produksjonsprognoser og ble brukt i beslutningsplanlegging både hos pakkeanleggene og hos Gartnerhallen.

I tillegg jobber vi direkte med private selskaper som Graminor. Det tar mange år å utvikle nye sorter. Men hvordan ser fremtidens klima ut? Og hva slags vær må våre matplanter tåle? Vi kobler sammen felteksperimenter, genomisk sekvensering og historiske værdata for å bygge en modell som kan predikere hvor godt en avlingslinje vil trives i et fremtidig klima. Målet er å skape et klima-robust matsystem med en høyest mulig selvforsyningsgrad. I dag er kun 3% av Norge dyrkbar mark og vi ligger på sisteplass når det gjelder selvforsyningsgrad.

Forsidebilde: Taylor Siebert/Unsplash