Prosjekt: Varsling av vannmengde i elver for vannkraftproduksjon

Kontakt Ole Wulff, owul@norceresearch.no, tlf. 56 10 75 67

Dette samarbeidsinitiativet involverer Småkraft, Norsk Regnesentral og NORCE, og fokuserer på å predikere vannføring i områder der Småkraft driver sine kraftverk. Småkrafts kraftverk er vanligvis plassert langs små elver, der historiske vannføringsmålinger ofte mangler. Denne mangelen på data gir også utfordringer for hydrologiske modellsimuleringer, som krever tilstrekkelige kalibreringsdata. Vi forsøker å finne alternative løsninger gjennom å kalibrere en modell ved å bruke data fra lignende elver i Norge, hvor observasjoner fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er tilgjengelige. Vår metode demonstrerer sammenlignbar nøyaktighet i strømestimering til modeller kalibrert med direkte observasjoner.

Ved å kombinere denne tilnærmingen med Meteorologisk institutts nye 21-dagers prognose, utviklet i samarbeid med Climate Futures, kan vi gi vannføringsprognoser opptil tre uker fremover. Disse prognosene hjelper Småkraft til å forutse fremtidig kraftproduksjon. Prognosene er oppdatert daglig og tilgjengelige via et nettbasert dashboard med et brukervennlig grensesnitt som indikerer gunstige, ugunstige eller farlige forhold. Kontinuerlig tilbakemelding fra Småkraft-operatører vil hjelpe med å forbedre dashboardets design for praktisk bruk. Denne klimatjenesten støtter ikke bare beslutningstaking innen vannkraft, men har også potensial for tidlige flomvarsler i andre regioner med begrenset tilgang på data. Videre evaluering, spesielt under ekstreme hendelser, vil imidlertid være avgjørende for å maksimere systemets effektivitet i flomrisikostyring.

Forsidefoto:  Polina Kuzovkova/Unsplash