Climate Futures-prosjekt: Predikasjon av fremtidige vindressurser i Europa

Kontaktperson Ida Marie Solbrekke, Forecasting Engine Forsker III – idso@norceresearch.no

En vindpark som vedtas i dag er kanskje ikke operativ før om 10 år. Deretter forventes det at vindparken produserer energi i minst 30 år. Tatt i betraktning en tidshorisont på 40-50 år er det viktig å kunne si noe om hvordan vi forventer at vinden blir de neste tiårene. I vindindustrien er det vanlig å se på historiske data når investeringer og beslutninger om nye vindkraftprosjekt skal tas. Hvor mye blåste det i fjor? Hvordan var vinden gjennom forrige tiår? Eller, hva med de foregående 30 årene? Avhengig av hvilken historisk tidsperiode du bruker vil du få forskjellig svar, fordi vinden varierer.

Vinden varierer på tidsskala fra et millisekund til store klimatiske system som varer over flere tiår. Det er variasjoner på lange tidsskala (flere tiår) vi i prosjektet «Predicting future European wind resource» undersøker. Siden vinden i seg selv er så flyktig og dynamisk er den vanskelig å predikere. Derfor prøver vi å utnytte hvordan langfrekvente svingninger i vinden blir påvirket av andre mer predikerbare klimatiske signal, for eksempel overflatetemperaturen i havet. Denne sammenhengen bruker vi så til å indikere hvordan europeiske vindforhold blir i fremtiden.

Prosjektet er et samarbeid mellom klimaforskere og vindkrafteksperter ved NORCE og Statkraft med støtte fra statistikere på NHH. Forskerne har som mål å lage en prediksjonsmodell som indikerer vindforholdene i Europa frem til 2050. Vi håper prosjektet kan bidra til at industrien, i første omgang Statkraft, kan redusere økonomisk usikkerhet knyttet til fremtidige vindforhold når de skal investere i nye vindkraftprosjekt.

Forsidebilde: Jan Kopriva/Unsplash