Pollineringsdagen i Hardanger

5 mai utførte Norce-forsker Etienne Dunn-Sigouin og PhD-kandidat Manuel Hempel feltarbeid i Hardangerfjorden, som er blant Norges viktigste områder for fruktproduksjon. De ble invitert av Norges birøkterlag til å bli med på et felles 2-dagers pollineringsverksted som samler 45 lokale fruktprodusenter og birøktere for å diskutere betydningen av pollinering for fruktkvalitet og avling.

Etter å ha jobbet både med birøktere og fruktprodusenter innenfor landbruksnoden presenterte Manuel Climate Futures og det pågående arbeidet med å forbedre håndteringen av nåværende og fremtidig klimarisiko i landbruket. Arrangementet knyttet tematisk sammen flere pågående pilotprosjekter innenfor landbruksnoden som fruktgruppen (Gartnerhallen), forbedret frostvarsling (Norsk Regnesentral), og BeeWare-prosjektet (Norce), som alle undersøker potensialet til langsiktig klima- og frostvarsler for fruktbønder og birøktere.

I løpet av den 6 uker lange blomstringsperioden fra slutten av april til juni, samhandler disse to interessegruppene naturlig når rundt 250 bikuber flyttes inn i fjorden for pollineringstjenester. Dette er en sårbar periode og de lokale værforholdene på dette tidspunktet kan ha en avgjørende innvirkning på oppmøtet for den samlede sesongen.

Manuel og Etienne benyttet anledningen til å samle inn data om brukerbehov for langtidsvarsler, besøke gårder og intervjue lokale birøktere og fruktprodusenter.