Klimarisiko i forsikringsbransjen

Forsikringsselskapet Tryg er en av partnerne i Climate Futures, som en del av noden Mostandsdyktige samfunn. Vi har tatt en prat med Karl Ove Aarbu og Linn Beathe Hæreid i Tryg for å høre mer om selskapet, hvordan klimaendringer påvirker deres bransje, og hva de tenker om samarbeidet i Climate Futures.

Foto: Tryg

Hvordan påvirker klimaendringene forsikringsbransjen?

Tryg er Skandinavias største og eldste skadeforsikringsselskap. De selger forsikring både til private kunder, små og store næringslivskunder. De jobber med skadeforsikring, hvorav biler og bygninger utgjør den største delen. Med sine over 5,3 millioner kunder behandler de til sammen langt over 1 million skader årlig i Norden. For at et forsikringsselskap som Tryg skal kunne tilby tjenester til sine kunder, er de avhengig av å kunne sette så riktig pris som mulig slik at de får inn nok penger til å kunne utbetale til kundene sine når det oppstår skader. Klimaendringer fører til mer hyppige og ekstreme hendelser, og disse påvirker risikobildet til forsikringsbransjen og gjør det vanskeligere å estimere hvor mange og hvor omfattende skader som kan skje.

– Det har vært en grunnleggende trend i mange år at risikobildet endrer seg med klimaendringene. Kanskje mest fremtredende, slik vi ser det, er at volatiliteten – eller svingningene og variasjonen, i været endres betydelig. Dette betyr også økt risiko. Hvis klimaendringer fører til hyppige perioder med styrtregn, lenger perioder med kulde eller tørke, ekstrem vind osv., så er vi veldig interessert i å forstå det, sier Karl Aarbu, analysesjef i Tryg. (Foto: privat)

Det er derfor tre ting som er særlig viktig for forsikringsbransjen:

  1. forstå endringene som skjer,
  2. kunne estimere hva det vil koste dem, også kalt risikoprising,
  3. bruke den forståelsen og informasjonen til å forsøke å forebygge skader.

– Det har for eksempel vært en ekstrem stor økning i ras de siste årene. Jordskred, steinskred, ras osv., utløses ofte av lange kuldeperioder og plutselige oppvarmingsperioder. Det er ekstremt viktig at vi forstår disse tingene. Det er ikke sikkert vi kan redusere risikoen, men vi kan redusere konsekvensene av disse hendelsene, sier Aarbu.

Hvordan forholder Tryg seg til disse nye utfordringene?

– Hovedmålet vårt er å skape trygghet for våre kunder som blir stadig mer usikre i en verden som endrer seg. Det skjer oftere ekstremvær, hundreårsflommer kommer hvert 20. år, men det betyr ikke at vi kan selge en forsikring som er 5 ganger så dyr. Da må vi tenke risikominimering på andre måte, og da blir det veldig viktig for oss blant annet å forstå været og forstå hvordan vi kan jobbe forebyggende. Alle skader er sløsing av ressurser. Vi jobber derfor med å minimere det og hindre at skader skjer, og det er det mest bærekraftige vi kan gjøre, sier Linn Beathe Hæreid, bærekraftsspesialist i Tryg. (Foto: Tryg)

Som Skandinavias største forsikringsselskap har Tryg svært stor påvirkningskraft og har ambisjoner om å bli Nordens mest bærekraftige forsikringsselskap. Dette gjør de både «in-house» ved å arbeide for å skape en grønn arbeidsplass, men de jobber også med ansvarlige innkjøp og investeringer. Likevel er deres viktigste oppgave å sørge for bærekraftige forsikringer. Minst mulig skade er mest bærekraftig.

– En ting er de bærekraftige skadeoppgjørene – at vi tar hensyn til materialvalg og reparerer smartere, men når det gjelder klima så handler det om å nå kunder og bedrifter og hjelpe dem å forstå hvilket vær som kommer og hvilke konsekvenser det vil ha for dem. Vi ønsker å jobbe sammen for å finne gode løsninger som fører til minst mulig skade, sier Hæreid.

Samarbeidet i Climate Futures

Tryg ønsker å forstå hvordan klimaendringer påvirker deres grunnleggende forsikringsrisiko. Forsikringsselskapet inngår kontrakter med kunder mot betaling som gjør at kundene er forsikret mot spesifikke hendelser som kan påvirke for eksempel bygninger eller biler.

– Vi estimerer riktig pris på disse forsikringene ved å finne ut og ta hensyn til hvor stort skadeomfanget potensielt kan bli, og det kan samarbeidet i Climate Futures kan bidra til, sier Aarbu.

Hvilke konkrete ting ønsker dere at skal komme ut av senteret?

– Vi ønsker hovedsakelig to ting: å forstå risiko og dermed kunne få riktig pris på tjenestene våre, og å forebygge og minimere skade og risiko hos våre kunder, sier Hæreid.  

Tryg jobber med å oversette språket man bruker om klimarisiko til et praktisk språk som alle forstår, slik at de kan dra nytte av det. Målet er reell atferdsendring hos deres kunder. Selskapet legger til rette for beredskapsplaner for kundene sine og jobber mye forebyggende for å minimere risiko.

– I Climate Futures jobber vi med klimakommunikasjon på en interessant måte. Det er noe av det klimaforskerne i senteret skal hjelpe oss med, sier Hæreid.

En av dem er Etienne Dunn-Sigouin, forsker ved Climate Futures og NORCE, som hjelper Tryg å bli mer motstandsdyktig i møte med vær og klima i endring.

– Vi jobber sammen for å integrere langtidsvarsler (med tidsskalaer utover typiske værvarsler) og simuleringer av fremtidig klima i risikoprising og forebyggingsinitiativer. For eksempel, hvis det er forventet en høyere risiko for flom kan Tryg justere prisen på tjenestene sine og råde kundene deres til å flytte tingene deres ut av kjelleren. Målet er å samprodusere anvendbar kunnskap til selskapet, deres kunder og forsikringssektoren generelt, sier Dunn-Sigouin. (Foto: privat)

Tryg har behov for å blant annet bruke sesongvarslene fra Climate Futures på et detaljnivå som gjør at de kan bli mer konkrete i skadeforebygging og rådgivning. På den måten blir det forhåpentligvis mulig å predikere antall skader ulike steder basert både på varsler og historisk vær.