Vår partner: Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving er en av partnerne til Climate Futures i noden Bærekraftig matproduksjon. Vi har tatt en prat med Bjarne Holm, direktør for Norsk Landbruksrådgiving, for å høre litt om organisasjonen og samarbeidet med Climate Futures.

Foto: NLR

Om Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) fungerer som en bro mellom forskning og landbruk. De sørger for å skaffe og utvikle kunnskap som rådgiverne hos NLR videreformidler til bøndene i landbruket. NLR er representert i hele Norge med 350 rådgivere fordelt på ti regioner.

– NLR er eid av bonden og en av våre oppgaver er å være bindeledd mellom forskning og landbruket. Det å være tett på bonden er derfor viktig for oss og derfor finner du NLR rådgivere over hele landet, forteller Holm.

Feltforsøk er en stor del av utviklingen og etterprøving av kunnskap, og NLR utfører nærmere 600 feltforsøk i året. Rådgiving foregår innenfor mange ulike områder:

– NLR gir råd til den norske bonden på en rekke fagområder innen planteproduksjon, som korn, grønnsaker og grovfôr. I tillegg til agronomi tilbyr NLR rådgiving innen økonomi, HMS, bygg, presisjonslandbruk og klima.

Bjarne Holm, direktør for Norsk Landbruksrådgiving. (Foto: NLR)

Klimarådgiving i landbruket

Jordbruket slippet ut svært mye CO2, men har nå inngått en forpliktende avtale med staten. Denne innebærer at jordbrukets samlede klimagassutslipp skal kuttes med 4-6 millioner tonn CO2-ekvivalenter mellom 2021-2030, samtidig som opptaket av karbon i jorden økes. Sistnevnte innebærer tiltak for å unngå tap av karbonlagring i jorden, for eksempel som følge av erosjon eller biologisk nedbryting, som er en stor trussel mot klima. Biokull, forvaltning av utmarksbeite, større rotsystemer og dekkvekster/fangvekster har ifølge NIBIO blitt trukket frem som tiltakene med størst karbonbindingspotensial.

For å innfri avtalen har landbrukssektoren utviklet Landbrukets Klimaplan, med mål om et mest mulig klimavennlig og bærekraftig jordbruk. Denne inneholder 8 satsingsområder:

1. Utrulling av klimakalkulator og økt satsing på klimarådgiving

2. Mer klimavennlig og bærekraftig fôring, avl og friskere dyr

3. Fossilfri maskinpark

4. Fossilfri oppvarming

5. Bedre bruk av gjødsel og god agronomi

6. Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg

7. Jorden som karbonlager

8. Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket

Rådgiving er viktig for å lykkes med disse satsingsområdene. Siden august 2020 har NLR også tilbudt klimarådgiving. Målet med klimarådgiving er å få til bedre og mer bærekraftig agronomi med mindre utslipp. NLR har tverrfaglig kompetanse innenfor alle de 8 satningsområdene og tilbyr rådgiving innenfor blant annet bygg og anlegg, maskin, presisjonslandbruk, grovfôr, planteproduksjon, jord, gjødsling og økonomi.

– Dette er en gårdsspesifikk og individuell rådgiving, hvor rådgiveren og bonden går gjennom gården, produksjoner og drift sammen og lager en klimaplan med tiltak for å redusere utslipp. Bedre agronomi og bruk av teknologi gir ofte positive effekter både på utslipp og på bunnlinjen for gårdsdriften. Bedre værprognoser vil spille positivt inn for ytterligere tiltak for riktig bruk av innsatsmidler, agronomisk planlegging og produksjon.

NLR har utdannet 100 klimarådgivere rundt omkring i hele landet. Målet med klimarådgiving er at bonde og rådgiver sammen kan komme fram til effektive tiltak for driften av den enkelte gård. En klimaplan for gårdsbruket handler også om å finne økonomiske lønnsomme tiltak i tillegg til god agronomi.

God agronomi handler i stor grad om å utnytte ressursene man har tilgjengelig på best mulig måte. Hvis man mister en betydelig del av avlingen fordi det kom frost i jorden etter man har sådd går verdifulle ressurser tapt. Vær- og klimainformasjon kan dermed fungere som et verktøy som bøndene lett kan benytte seg av og som kan bidra til å optimere avlingen. Særlig når det kommer til gjødsling og drenering kan langtidsvarsler være et nyttig hjelpemiddel, da en kombinasjon av dårlig drenering og feil gjødslingstidspunkt kan føre til danning av klimagasser (lystgass) på jordet. Feil gjødslingstidspunkt kan også føre til at avlingen ikke får like mye næring som den kunne ha fått, noe som er viktig for å kunne opprettholde en god matproduksjon i landet.  

I praksis starter et klimarådgivings-samarbeid typisk med at en rådgiver kommer på besøk og tar en runde på gården sammen med bonden og diskuterer driften. Klimakalkulatoren kan brukes som hjelpemiddel for å finne ut hvordan gården ligger an med tanke på utslipp, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å gjøre driften mer bærekraftig. Det kan være drenering, bruk av gjødsel eller å erstatte fossilt brensel til oppvarming o.l. Bærekraftig agronomi kan innebære kostbare investeringer i starten, men lønne seg på sikt både i form av økt produksjon og bedre økonomi. Man er gjerne vant til å se på avlinger fra år til år og gjøre vurderinger ut ifra det, men når det kommer til klimatiltak må man ha et mye lenger perspektiv.

Tilbudet til NLR gjør at bønder over hele landet, uavhengig av størrelse på gården eller kulturen de driver, kan få tilgang på kunnskap som trengs for et grønnere landbruk. Derfor er dette en svært viktig faktor for at Landbrukets Klimaplan skal lykkes.

NLR har fokus på god agronomi, avling og kvalitet, som  er viktig for landbrukets klimaavtrykk. Her rådgiver i NLR Innlandet, Stein Jørgensen, ute og tar prøver av grovfôr for analyser.  (Foto: Morten Livenengen)    

Samarbeidet i Climate Futures

NLR er en partner i noden Bærekraftig matproduksjon, som inkluderer både havbruk og landbruk. Målet til noden er å sikre tryggere matproduksjon ved å være minimere klimarisiko knyttet til utfordringer som blant annet tørke og flom.

Hvordan ble dere gjort oppmerksom på Climate Futures?

– Vestland fylke og NLR enheten Landbruk Nordvest har hatt et par klimarelaterte prosjekter sammen. Under dette arbeidet i 2019 ble vi oppfordret av Vestland fylke til å delta i Climate Futures, noe vi oppfattet som et positivt forslag.

Et samarbeid som dette er fruktbart både for NLR og Climate Futures. Klimaet er i stadig endring og langtidsvarsler kan hjelpe rådgiverne til å gi enda bedre veiledning til bøndene for å unngå at de mister store deler av avlingen sin på grunn av værforhold.

Hvorfor ønsker dere å være med i et slikt samarbeid?

– Vær er alfa og omega for mange deler av norsk landbruk. Værprognoser er veldig nyttige for oss som driver med landbruksrådgiving. Særlig at vi får lengre prognoser på værdata. Det gir grunnlag for å planlegge det agronomiske bedre. Bedre agronomi gir større avlinger med høyere kvalitet for bonden og bidrar til forbedret matproduksjon i Norge. 

Satsingsområde nummer fem i Landbrukets Klimaplan har nettopp som mål å forbedre agronomien i landbruket på ulike måter, og langtidsvarsler fra Climate Futures kan potensielt være en del av dette.

NLR har regionale fagkoordinatorer for hver kultur. Gjennom vekstsesongen sender NLR ut nyhetsbrev hver uke med råd tilpasset hver region og kultur. De gir oppdatering på sykdommer, gjødsling og lignende, og sender ut råd til bøndene i form av disse nyhetsbrevene. Mange av bøndene bruker disse som en slags huskeliste, og nyhetsbrevene er en viktig del av medlemskapet i NLR. De inneholder ganske konkrete råd, for eksempel anbefalinger om å sprøyte den kommende uken eller komme i gang med vanningen.

Ved å være med i Climate Futures kan rådgiverne få tilgang på sesongvarsler som de kan ta med inn i rådgivingen, noe som potensielt kan forbedre nyhetsbrevene ytterligere.

Hva tenker du NLR kan bidra med i Climate Futures?

– Vi kan bidra med kunnskap om landbruk og biologi. Vi gir tilbakemeldinger til våre samarbeidspartnere i Climate Futures hele veien, både innenfor det biologisk faglige, det praktisk agronomiske og anvendelsen prognosene kan ha for rådgivingsarbeid innen landbruk. Og ikke minst – det finnes ingen bedre kanal for å få ut det som kommer fra Climate Futures til landbruket enn NLR.

Hva ønsker dere å få ut av samarbeidet i Climate Futures? Hva håper dere konkret kommer ut av prosjektet?

– Jevnlig tilgang på lengre værprognoser av høyere kvalitet er det primære, men vi lærer også mye om arbeidsmetodikk innen prognoser, som vi kan nyttiggjøre oss inn i rådgivingsarbeidet. Sånn sett har vi allerede høstet verdi fra samarbeidet.

I landbruket ønsker man å spille på lag med naturen, så gode klimatiltak går ofte hånd i hånd med god agronomi, og slike tiltak lønner seg ofte på lang sikt. Climate Futures håper å kunne bidra til at NLR rådgiverne skal kunne hjelpe sine bønder å oppnå enda bedre agronomi, og på den måten ha bedre forutsetninger for å lykkes med å bidra til at landbruket innfrir sine forpliktelser i Landbrukets Klimaplan. Som Holm nevner når NLR ut til svært mange bønder, og er dermed en god plattform for å dele Climate Futures sitt arbeid.