Den dødelige effekten av temperaturvariasjoner

I mange deler av verden blir det ikke bare varmere, men været blir også mer uforutsigbart. Mens vi klarer å tilpasse oss både ekstremkulde og ekstremvarme, så er det langt vanskeligere å tilpasse oss til et klima som blir mindre forutsigbart. Forskning på tallmateriale fra USA viser at stor temperaturvariasjon fører til økt dødelighet.

Mens mange forskningsprosjekter har undersøkt sosiale og økonomiske effekter av økende middeltemperaturer, er det færre som har studert effektene av temperaturvariasjon. Isabel Hovdahl er klimaøkonom og har forsket på den historiske innvirkningen av dag-til-dag temperaturvariasjoner på dødeligheten i USA over en 35-års periode.

Når temperaturvariasjonen øker er det vanskeligere å vite hva været i morgen blir. Hovdahl bruker temperaturvariansen som et mål på uforutsigbarhet:

Isabel Hovdahl Foto: NHH s14754

Klimaet blir mer og mer ekstremt, og dette påvirker dødelighetsraten i negativ retning. Mennesker kan tilpasse seg ganske ekstreme temperaturer, men sliter med store variasjoner. En økning på +1 grad i daglig temperaturvariasjon forårsaket ytterligere 0,206 dødsfall per 100  000 i løpet av perioden 1970-2004, forklarer Hovdahl, som har en Post.Doc.-stilling ved Norges handelshøyskole.

Forskningsprosjektet er en del av Climate Futures-samarbeidet, og resultatene er publisert i en artikkel i Environmental Research Letters. Artikkelen omhandler bare tallmateriale fra USA, men effekten gjelder trolig i et globalt perspektiv selv om variasjonen ikke vil endres likt overalt. På den nordlige halvkule er temperaturene mer stabile, mens på den sørlige halvkule er det mer ustabile temperaturer. Man må til enhver tid forsøke å tilpasse seg klimaendringene man blir eksponert for.

Eksempelet fra USA viser at selv om to stater kan ha sammenlignbare middeltemperaturer, kan de oppleve svært forskjellige temperaturvariasjoner fra dag til dag (figur 1). Denne studien tok for seg effekten på dødelighet av variasjoner innen sesongene. Disse variasjonene viser seg som avvik fra sesongmiddelverdiene.

Figur 1. Tidsserier av døgnmiddeltemperaturer for Richardson county (Nebraska) og Lincoln county (Oregon), 2018. De stiplede horisontale linjene indikerer årsmiddeltemperaturen, mens de heltrukne horisontale linjene indikerer månedlig middeltemperatur.
Økt variasjon i daglige temperaturer vil føre til flere dager med ekstremvarme samtidig som det blir vanskeligere å forutsi temperaturene framover. Begge disse effektene kan føre til økt dødelighet. Klimaendringer vil dermed ha en større innvirkning på dødelighet dersom det også medfører en økning i temperaturvarians, forklarer Hovdahl.
Figur 2 Potensiell effekt av klimaendringer på temperatursannsynlighetsfordelingen. I panel (a) forårsaker klimaendringer kun en økning i middeltemperaturen, mens i panel (b) forårsaker klimaendringer både en økning i middeltemperaturen og en økning i variasjonen av døgntemperaturer.

Tidligere forskning har vist at mennesker tilpasser seg klimaet som vi lever i. Effekten av ekstremtemperatur er lavere desto oftere man opplever slike episoder i løpet av året. Dette gjelder også for temperaturvariasjon. Desto mer vant man er til store variasjoner i temperaturen i løpet av året, dess mindre effekt har temperaturvariasjon på dødelighet. For eksempel så er folk i Chicago vant til både svært kalde vintrer og svært varme somrer, og her finner vi dermed liten effekt av temperaturvariasjon på dødelighet. Mens i San Diego på vestkysten er folk vant til stabile temperaturen gjennom hele året, og her finner vi en svært dødelig effekt av økt temperaturvariasjon.

Figur 3. Kartet viser effekten av +1 ∘C økning i månedlig standardavvik av døgnmiddeltemperaturer gitt de sesongmessige temperaturforskjellene i de ulike statene. Den sesongmessige temperaturforskjellen er forskjellen mellom høyeste og laveste døgnmiddeltemperatur i et år, gjennomsnittlig over alle år for hver stat i utvalget.

Forskere har lurt på om økningen i levestandard og tilgang til luftkondisjonering (AC) kan redusere den negative effekten. Hovdahl har ikke funnet at dette gjelder ved stor temperaturvariasjon:

Tidligere studier har funnet at økt tilgang til AC kan redusere den dødelige effekten av global oppvarming. Jeg finner derimot at dette gjelder kun for en økning i ekstremvarme, men ikke for en økning i temperaturvariasjon. Tilgang til AC beskytter altså i liten grad mot økt temperaturusikkerhet.

Fallende gjennomsnittlig daglig temperaturvariasjon i USA siden 1970 Hovdahl slår likevel fast at dette ikke vil være tilfellet i alle land, og særlig ikke i land på den sørlige halvkulen som ikke bare må tilpasse seg til mer ekstremvarme, men også mer ustabile temperaturer. Til sammenligning kan økningen i antall dager med middeltemperatur over 35 ∘C ha forårsaket ytterligere 655 for tidlige dødsfall hvert år.

Årsaken til at jeg har valgt å studere tallmateriale fra USA er at det er vanskelig å få tilgang til gode nok dødelighetsdata over en lang periode. USA er et stort land med ulike klimasoner, som gjør det interessant å forske på, avslutter Hovdahl.

Publikasjon i Environmental Research Letters

Isabel Hovdahl 2022 The deadly effect of day-to-day temperature variation in the United States, Environ. Res. Lett. 17 104031. DOI 10.1088/1748-9326/ac9297