Motstandsdyktige samfunn

Resilient societies_Øyvind paasche
Foto: Øyvind Paasche

Motstandsdyktige Samfunn adresserer hvordan private og offentlige aktører kan utnytte nye klimavarsler som strekker seg fra 10 dager til 10 år frem i tid. Dette er et forsøk på å bedre navigere en økende klimarisiko representert ved endringer i temperatur, nedbør og værekstremer. En vellykket integrering av slike klimavarsel vil kunne øke hvor bærekraftig bedriftene er og styrke deres motstandsdyktighet mot klimarisiko. Dette vil igjen kunne styrke motstandsdyktigheten til samfunnet som helhet. Videre vil det også kunne generere både midlertidige og permanente tiltak som kan være med å gjøre hverdagen tryggere for den enkelte, nå og i fremtiden.

Vårt mål er å utvikle varslingsmekanismer i samarbeid med våre partnere som kan øke næringsaktiviteten ved blant annet å utvikle nye tjenester og produkter som svarer på de behov som eksisterer. For forsikringsbransjen kan dette for eksempel handle om prising eller forebyggende tiltak. For offentlige aktører, som fylkene, kan det handle om å iverksette tiltak som minimerer skader på personer og eiendeler. Skreddersydde klimavarsel har mange bruksområder, og i Samfunnsnoden arbeider vi aktivt med en rekke aktører med svært ulike behov.

Det offentlige er eksempelvis representert i noden gjennom Miljødirektoratet, Statistisk Sentralbyrå (SSB), statsforvalterne og Rogaland, Vestland og Viken Fylkeskommune. Fra forsikringsbransjen kommer Tryg som er Nordens største forsikringsselskap, samt KLP som forsikrer alle kommuner i Norge og som er en betydelig fondsforvalter. På forskningssiden er NHH, SNF, UiB, NR, NORCE og MET alle involvert, mens Safetec er en privat aktør som leverer og utvikler ulike typer tjenester til et bredt marked.